برچسب بایگانی

تنهایی بخشی از هستی است – اروین د. یالوم

اروین د. یالوم

تنهایی بخشی از هستی است – اروین د. یالوم ? تنهایی بخشی از هستی است باید با آن رو در رو شویم و راهی برای هضم آن بیابیم ارتباط با دیگران، مهم ترین منبع در دسترس ما برای کاستن از وحشت تنهایی است. ?هر یک از ما کشتی هایی تنها …

ادامه مطلب