پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳

چه کسی باید به روانشناس و روانپزشک مراجعه کند؟

به بهانه سو استفاده کسانی که هر ابزاری را برای رسیدن به خواسته هایشان برمی‌گزینند.

کسی باید به روانشناس و روانپزشک مراجعه کند که میان خواسته و عملش رابطه منطقی وجود ندارد.

کسی باید به روانشناس و روانپزشک مراجعه کند که بین آنچه در درونش می گذرد و آنچه در بیرون از خود ارائه می دهد تناقض وجود داشته باشد و با افراط سعی در پوشاندن تفریط درون کند.

کسی باید به روانشناس و روانپزشک مراجعه کند که خواسته هایش منطبق بر واقعیت نیست و برای رسیدن به خواسته هایش به جای تلاش، دست به دامان دنیای خیال و نیروی جادو و غیب شود.
کسی باید به روانشناس و روانپزشک مراجعه کند که برای صبر ، ناکامی و از دست دان، معنایی برای خود نساخته و با به مالکیت در آوردن وسواس گون و کنترل گری سعی دارد از این واقعیت ها بگریزد.

کسی باید به روانشناس و روانپزشک مراجعه کند که قادر به تولید محصول و رشد و ارتقا خود و سیستمی که به او سپرده شده نیست.

کسی باید به روانشناس و روانپزشک مراجعه کند که باور دارد، نظریه من از همه بهتر و کارا تر است و مخالف خود را مجازات یا حذف می کند.

کسی باید به روانشناس و روانپزشک مراجعه کند که قدرت تفکیک و مرز ندارد، تفاوت را تاب نمی آورد و نمی پذیرد و می خواهد به هر قیمتی همه را هم شکل و هم فکر خود کند حتی اگر آنها نخواهند.
حال پیدا کنید پرتغالی فروش را…
حسام فیروزی
تیر ماه ۱۴۰۲

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

  🌟🌟 دوره آموزشی ارتباط فردی و زوج شامل 🌱 واکسیناسیون روانی ازدواج 🌱 خودشناسی …

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا