یکشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
دکتر محمدرضا سرگلزایی

پوپولیسم – دکتر محمدرضا سرگلزایی

پوپولیسم – دکتر محمدرضا سرگلزایی

“پوپولیسم” را به اشکال مختلف تعریف کرده اند.من اگر بخواهم پوپولیسم را در یک عبارت کوتاه بیان کنم آن را نظام فکری ای می دانم که بر فضیلت بی سوادی پای می فشارد!
پوپولیست ها هم عوام زده اند، هم عوام فریب! آن ها به زبان توده های کم سواد سخن می گویند و توده های کم سواد را در مقابل طبقه ی باسواد و نخبه تهییج و تحریک می کنند.
پوپولیسم همان طور از ریشه ی لغوی اش (Popular) برمی آید،ادّعای “مردمی” بودن دارد ولی کدام مردم؟ مردمی که نگاهی غیرکارشناسانه، بدوی، روزمرّه و عُرفی-عادتی- عاطفی به همه چیز دارند! گرچه پوپولیسم در عرصه ی سیاست نمودهای وسیعی دارد ولی من می خواهم در این یادداشت از نمودهای غیرسیاسی پوپولیسم سخن بگویم.هرکدام از ما به درجاتی دچار پوپولیسم هستیم. هر وقت که نظر عوامانه را به نظر کارشناسی و تخصّصی ترجیح می دهیم یک پوپولیست هستیم!

نمونه هایی از گزاره های پوپولیستی را که در محاورات روزمرّه ی ما شنیده می شوند ذکر می کنم:

“مگر پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما مشاوره ی پیش از ازدواج می رفتند که سال های سال به خوبی و خوشی کنار هم زندگی می کردند؟!”
این داروهای شیمیایی یک جا را درست می کنند،صدجا را خراب می کنند،داروهای گیاهی طبیعی اند و به بدن صدمه نمی زنند!”
“جلوگیری از بارداری دخالت در کار خداست،روزی دست خداست،خدایی که دندان دهد نان دهد!”
این همه آدم حتمأ یک چیزی می فهمند که دارند این کار را می کنند! مگر می شود این همه آدم اشتباه کنند؟!”

***

“پوپولیسم” چگونه “بازتولید” می شود

دو جریان-گرچه به ظاهر ضد هم-تقویت کننده‌ی پوپولیسم هستند. یکی جریانی که با باورهای عوامانه کاسبی می کنند. برای مثال مدّتی پیش پای سخنرانی کسی نشستم که ادّعا می کرد با “طب اسلامی” همه ی بیماری ها را درمان می کند. این فرد تمام پیشرفت های پزشکی از سی تی اسکن و آنژیوگرافی گرفته تا رادیولوژی و شیمی درمانی را توطئه ی یهود برای بیمار کردن مسلمانان می دانست و ادّعا می کرد در “مطب” خود تمام بیماری ها از اسکیزوفرنی گرفته تا لوکمی را از طریق داروهای گیاهی و رژیم غذایی و حجامت درمان می کند! بدیهی است که این گفتمان چیزی جز یک کاسبکاری عوام فریبانه نیست.امّا از آن طرف متخصّصان و نخبگانی که حاضر نیستند از “برج عاج” فرود آیند و برای مخاطب غیرمتخصّص حرف بزنند و بنویسند هم تقویت کننده ی پوپولیسم هستند.گاهی که با برخی همکاران پزشک،روانپزشک یا روانشناسم در محافل اجتماعی و حتّی مهمانی ها می نشینم می‌بینم که آن ها آن قدر حتّی در محاورات روزمرّه از اصطلاحات تخصّصی (چه به جا و چه نا به جا!) استفاده می کنند که ارتباط شان با بخش بزرگی از بدنه ی اجتماع قطع می شود.این گروه از نخبگان برج عاج نشین هم ناخواسته آب به آسیاب پوپولیست های کاسبکار می ریزند.
رسالت روشنفکر این است که با توده ی مردم صحبت کند،با زبانی که برای آن ها قابل فهم باشد و در عین حال سخت مراقبت کند که دچار عوام زدگی و عوام فریبی نشود. این کار، کار آسانی نیست و نیاز به تمرین و مراقبت دارد. کاری است شبیه بندبازی!
هفته خوبی داشته باشید

دکتر محمدرضا سرگلزایی – روانپزشک

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

دکتر محمدرضا سرگلزایی

دست نگهدارید این کشتی دارد غرق میشود! – دکتر محمدرضا سرگلزایی

دست نگهدارید این کشتی دارد غرق میشود! – دکتر محمدرضا سرگلزایی فیلم سینمایی «تایتانیک» را …

۶۹ نظر

 1. tadalafil generic vs cialis ۵ mg when used daily in order to avoid side effects from high levels of tadalafil

 2. To be thrown out of the evil establishment intact is the most one can hope for buy priligy paypal However, when buying ED medicine online it s important to make sure that the provider of the medicine is reputable, certified, and is prescribing it safely

 3. viagra priligy In more serious cases, these drugs can cause sudden hearing or vision loss

 4. All of his fears came buy viagra online without a prescription true ۵ mg cialis generic india

 5. They charge fairly standard prices for each shipment, and that pricing varies based on your location cialis no prescription We re marking the first anniversary of Cambridge University Press Assessment

 6. He had only seen this kind of cialis pills for sale play in his life tadalafil cialis

 7. Why, then, were so many young men suffering from erectile dysfunction comprare cialis online

 8. otc provera clomid But before you try treating it yourself, have it tested and find out for sure.

 9. This supplement is shown to boost fertility by improving egg quality. how much does clomid cost

 10. With the support of integrative therapies, women are at times again to regain healthy ovarian function which may allow pregnancy to occur. clomid bodybuilding

 11. as we ve been following a pattern of one at 170 and the other at 140 this whole time. what are the worst side effects of tamoxifen

 12. tamoxifen retinopathy pneumoniae VL3695 This paper VL3695 VL3117 zip P3- sgRNA824 Genetic reagent S.

 13. I just don t think these people are interested in anything but getting your money. doxycycline for tick bite flurbiprofen increases levels of gentamicin by decreasing renal clearance.

 14. Similar to other cases of CEP, early recognition, diagnosis, and prompt treatment with corticosteroids are the mainstay of therapy. will 3 days of doxycycline cure chlamydia

 15. ۱۲ The tamoxifen derivatives with hydroxyl groups attached to their four carbon have the highest binding affinities to the ER lasix effect on potassium

 16. lasix side effects in elderly None of the women in the study took Wellbutrin and not enough took Prozac to show an effect, study co author David N

 17. viagra vs cialis IRDA, G Mancini, RKS, AAR, CQ, PC, LT, CMZ, CS, AC, JH, MML, LB, and AG performed the experiments and analyzed the data

 18. Drug drug interactions studies conducted between HRT and mood stabilizers involve mainly women with epilepsy best price for generic cialis Serum plasma a clear liquid component of blood that carries the red blood cells, white blood cells, and platelets

 19. buy cheap cialis discount online cialis diclofenac salbe rezeptpflichtig ThatГў s not to say she didnГў t share some intimate moments with rockers

 20. Leland, USA 2022 05 19 12 16 04 stromectol over the counter usa net community profile ana218457614 Anabolic 10000, anabolic 10000 amino

 21. Then I thought of a physician I d met some years ago in Washington stromectol colombia

 22. arimidex vs tamoxifen Duan L et al 2011 Prolylcarboxypeptidase regulates proliferation, autophagy, and resistance to 4 hydroxytamoxifen induced cytotoxicity in estrogen receptor positive breast cancer cells

 23. Common sites of fragility fractures are the hip, spine, and forearm stromectol farmacia Table 1 Addition of Avastin to Taxol chemotherapy in the treatment of breast cancer

 24. It was not associated with dysphagia or hoarseness priligy medication ۲۰۱۸; ۱۶ ۱۲۶۷ ۷۴

 25. ۵ to 25 Вµg increments, depending on the patient 11 tamoxifen cost Jamaal uCSNlsraAjAZmRfAeK 6 18 2022

 26. This sensitivity to time horizon is inherently associated with the adjuvant setting due to the different evolution of costs and outcomes over time doxycycline milk In this chapter, we will discuss outcomes according to the broad categories of clinical, humanistic, and economic and utilization outcome measures

 27. However, the percentage of respondents who said they would take a medicine like tamoxifen given the hypothetical choices was much greater than the percentage who had actually taken the drug clomid tablets buy without prescription Overall, the epirubicin arm had a 3

 28. clomid side effects in men Of the 100 women who were classified as having died from other causes, two also had a local regional recurrence of breast cancer, two had contralateral breast cancer, and seven had distant metastases

 29. Dehnhardt CM, Venkatesan AM, Delos Santos E, Chen Z, Santos O, Ayral Kaloustian S, et al stromectol over the counter

 30. I have done this on my other recent flights to Florida clomid men side effects

 31. levitra 40 mga for sale mexico beach cialis abilify reviews for borderline personality disorder After falling in love with basketball as a kid, Holley played for Lincoln basketball coach Dwayne Tiny MortonГў

 32. And the sequence of S100A8 siRNA wAS on ESM Table 1 nolvadex on cycle He said individuals have unmet cancer care needs not only in international low resource areas, but also in areas of the United States

 33. I m supposed to get 9 servings of vegetables stromectol vente libre

 34. Moreover, in the absence of clinically advantageous actions, undesired side effects such as induction of tachyarrhythmia 47, increase in myocardial oxygen consumption 48, inhibitory effects on minute ventilation and oxygen saturation 49, 50, and suppression of circulating pituitary dependent hormones should be taken into consideration 51 brand levitra for sale online How will you approach this sick, unstable cirrhotic patient

 35. what if a girl takes viagra The Water and Salt Research Centre at the University of Aarhus is established and supported by the Danish National Research Foundation Danmarks Grundforskningsfond

 36. Prior to reaching the emergency department, treatment of a patient with hyperkalemia includes the following bumex to lasix

 37. Serious Use Alternative 1 ziprasidone and ondansetron both increase QTc interval cialis 5 mg We want the members of Congress to hear we are the voice for Trayvon

 38. ۲۴ in the placebo group; cataract formation 540 cases in the Tamoxifen Arcana tamoxifen citrate group vs generic priligy online

 39. comprar accutane in usa Another potential explanation for the lack of correlation among weight loss, net fluid loss, and dyspnea relief may be related to the poor ability of currently used dyspnea instruments to accurately capture symptom relief

 40. She doesnt know if because of the Omifin or what off brand viagra

 41. tamoxifen side effect Finding the right deodorant is a tricky balancing act between being gentle and being effective

 42. will 500mg of azithromycin cure chlamydia Specific mutations of the AR gene can diminish or abolish its nuclear translocation abilities despite ligand binding

 43. Other motorists also will be able to acquire the app but a third party vendor would charge a yet to be determined fee, Henry said buy zithromax (azithromycin)

 44. They are potent agents that can kill pathogenic bacteria cialis generic buy Dental considerations in patients with heart disease

 45. Dosulepin is a tricyclic antidepressant commonly used only in patients for whom alternative therapies are ineffective due to its toxicity potential discreet cialis meds

 46. I don t know what happened to the Miami Valley Bird Club, their rescue efforts or the disposition of the case fincar 5mg

 47. z pack for strep Its mode of action is comparable to that of Clomid and Nolvadex

 48. These data may be consistent with the coordinated increase in both T and E2 levels, especially during CC treatment, precluding the prevalent action of one of them cialis generic name

 49. Neurochem 1999; 72 1243 49 Seppi K, Schocke MF, Esterhammer R, Kremser C, Brenneis C, Mueller J, Boesch S, Jaschke W, Poewe W and Wenning GK 2003 cialis online without prescription Salvage CRT D Implantation In A Patient With Advanced Biventricular Congestive Heart Failure Complicated With Cardiogenic Shock Pace It Out

 50. nolvadex for sale in usa Lion of Lebanon, THE IS ONE TIME MR O SAMIR BANNOUT

 51. ۲ inches in diameter before they metastasize stromectol for animals I appreciate this information very much

 52. nolvadex tamoxifen for sale uk In some embodiments, a dendrimer conjugate comprises a cleavable linkage present in the linker itself e

 53. Rapid removal of the stinger by flicking it from the skin a credit card often is recommended as the instrument of choice is important to prevent further envenomation, infection, or a foreign body reaction at the sting site viagra discount card Among the choices, this is the only agent that must be monitored this closely

 54. Even though the initial out of pocket cost of LASIK is expensive, it is typically a one time fee and over time LASIK will save patients money zithromax for sale Unsupervised Topic Detection and Assigning

 55. Iwant to be at this point entirely neutral on what the next stepwould be nolvadex pct dose Found out today I released 3 eggs so that s pretty awesome

 56. For decliners, such as D6, the association of tamoxifen with breast cancer was fundamental in deciding not to take tamoxifen for chemoprevention is generic cialis available ۱۴ in the placebo group; pulmonary embolism 18 cases in the Tamoxifene EG tamoxifen citrate group vs

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا