سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
واکسیناسیون روابط زناشویی

واکسیناسیون روابط زناشویی

با واکسیناسیون روابط زناشویی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد را واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ – دکتر حسام فیروزی

ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواج در دﻧﯿﺎی ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭼﻮبﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﺗﻔﺎوت بسیاری دارد و اگر ما کماکان بر اساس همان اصول قبلی، ازدواجمان را پیش ببریم، راه به جایی نخواهیم برد.

از این روی باید ابتدا بطور مختصر این دو دنیا ( سنتی و مدرن) را بهتر بشناسیم.

دنیای سنتی براساس “خوب و بد” بنیان گذاری شده بود. بدین معنا که اموری خوب تلقی میشوند و اموری دیگر بد. مبنای تشخیص این که چه چیزی خوب یا بد است را “احکام مطلقی” تشکیل می‌دادند که ریشه در گذشته داشت.

وسیله‌ای که افراد برای رسیدن به اهدافشان انتخاب کرده بودند “تقلید” بود و جی پی اس یا نقشه خوانی که این وسیله را هدایت می کرد “باورها” بودند.

این در حالی است که دنیای مدرن بر اساس “سود و زیان” پایه گذاری شده و مبنای اینکه چه چیزی سود دارد و چه چیزی زیان، این سه فاکتور است:

۱- کارایی
۲- مسئولانه بودن
۳- اینجا و اکنون

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﻮاﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﻣﯽﺑﺮد دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ “آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ” اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮان اﯾﻨﻬﺎ، “ارزﺷﻬﺎ” اﺳﺖ .

ﻗﻮاﻋﺪ ازدواج در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب و واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ وﯾﻠﯿﺎم ﮔﻼﺳﺮ
ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﮔﺮدآوری: دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎم ﻓﯿﺮوزی

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

  🌟🌟 دوره آموزشی ارتباط فردی و زوج شامل 🌱 واکسیناسیون روانی ازدواج 🌱 خودشناسی …

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا