یکشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

همرنگ جماعت! – خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش؟

اگر مردم تصور کنند کار اشتباهی توسط اغلب مردم انجام می شود احتمال این که آنها هم همان اشتباه را انجام دهند افزایش می یابد! یعنی “همرنگ جماعت شدن” باعث می شود ما حتی وقتی به اشتباه بودن رفتاری متقاعد می شویم آن رفتار را انجام می دهیم!

پارک ملی آریزونا یک منطقه جنگلی حفاظت شده در آمریکاست. برخی از بازدیدکنندگان از این پارک ملی از این منطقه حفاظت شده چوب بر می داشتند و این ماجرا باعث به هم خوردن وضعیت طبیعی جنگل می شد. یک پژوهشگر تصمیم گرفت راجع به پیام هایی که می تواند این رفتار را تغییر دهد تحقیق کند.
در نوبت اول تابلویی در مسیر حرکت بازدید کنندگان نصب شدکه روی آن نوشته شده بود: “بسیاری از بازدیدکنندگان قبلی، چوب های این جنگل حفاظت شده را برداشته اند. این کار وضعیت طبیعی پارک جنگلی را دگرگون ساخته است.” این تابلو دارای تصویری بود که چند نفررا در حال برداشتن چوب نشان می داد.
در نوبت دوم تابلویی در مسیر نصب شد که روی آن نوشته شده بود: “لطفا چوب های این جنگل حفاظت شده را برندارید تا وضعیت جنگل حفظ شود.” این علامت شامل تصویری بود که فقط یک نفر را در حال برداشتن چوب نشان می داد.
پس از نصب تابلوها محققان تعدادی چوب قابل حمل را در مسیر بازدید کنندگان قرار دادند. زمانی که هیچ علامتی وجود نداشت، بازدیدکنندگان ۲/۹۲ درصد چوب ها را برداشتند. وقتی تابلوی اول نصب شد که چندین نفر را در حال برداشتن چوب ها نشان می داد و روی آن نوشته شده بود “بسیاری” از بازدید کنندگان قبلی چوب برداشته اند بازدیدکنندگان ۷/۹۲ درصد چوب ها را برداشتند به بیان دیگر نصب چنین هشداری آمار دزدیدن چوب را تقریبا سه برابر کرد! در حالی که وقتی تابلوی دوم نصب شد که فقط یک نفر را در حال برداشتن چوب نشان می داد بازدید کنندگان فقط ۱/۶۷ درصد چوب ها را برداشتند یعنی دزدیدن چوب حدود چهل درصد کاهش یافت.
این پژوهشگر نتیجه گیری کرد که اگر مردم تصور کنند کار اشتباهی توسط اغلب مردم انجام می شود احتمال این که آنها هم همان اشتباه را انجام دهند افزایش می یابد! یعنی “همرنگ جماعت شدن” باعث می شود ما حتی وقتی به اشتباه بودن رفتاری متقاعد می شویم آن رفتار را انجام می دهیم!
بنابراین هشدارهای دائمی راجع به افزایش آمار جرم و بی مسئولیتی و قانون شکنی ممکن است منجر به رشد این رفتارها شود بخصوص در فرهنگی که توصیه می شود: “خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش!”
هانس کریستین اندرسون داستان نویس دانمارکی در داستان شیرین “لباس نامرئی پادشاه” حکایت مردمی را ذکرکرده است که با این که می دیدند پادشاه عریان است از ترس انگشت نما شدن و تنها ماندن برای لباس درخشان سلطان کف می زدند.
آنچه هانس کریستین اندرسون در قالب داستان ذکر کرده است فیلیپ زیمباردو و سولومون اش روانشناسان برجسته آمریکایی با پژوهش های وسیع به اثبات رسانده اند.

پی نوشت:
۱- پژوهش روبرت کیالدینی در پارک ملی آریزونا را از کتاب زیر نقل قول کرده ام:
افسونگری: هنر نفوذ در ذهن ها، قلب ها و رفتارها – گای کاوازاکی – مترجم: امیر قادری- نشر سیته

۲- پژوهش های فیلیپ زیمباردو و سولومون اش را در کتاب زیر بخوانید:
روان شناسی اجتماعی: رابرت بارون- ترجمه دکتر یوسف کریمی- انتشارات روان

دکتر محمدرضا سرگلزایی – روانپزشک

آدرس کوتاه این مطلب:

همچنین ببینید

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟

چرا افکار، احساسات، شغل‌ها، علم‌ها و حتی رنگ‌ها را بر پایه جنسیت تقسیم می‌کنید؟ آیا …

۲۸ نظر

 1. Viagra typically lasts in full effect for about two to three hours after you take the pill cialis online india com male over the counter enhancement similar to cialis t eat it now Don t Ya Yu Chao didn t like hot pot, it was the hot pot he ate male over the counter enhancement similar to cialis the night he went up the mountain, he suffered the next day, this time he climbed up the mountain at night because Jian Mu liked it

 2. cheap generic cialis These include sudden vision loss in one or both eyes, sudden hearing loss, chest pain, and irregular heartbeat

 3. Which treatment is better for you depends on how often you have sex, and how important spontaneity is tadalafil cialis

 4. how to buy cialis Book a visit with a doctor on Sesame to get access to 5 medication

 5. Vidalista Professional 20 Mg cures erectile dysfunction impotence along with the signs and symptoms of benign prostatic hypertrophy enlarged prostate buy cialis online in usa

 6. clomid nolvadex pct Have high blood pressure, weight clomid loss3.

 7. After 48 h, the slides were fixed for 10 min with 1 paraformaldehyde in phosphate- buffered saline PBS and permeabilized with 0. dose of doxycycline for sinus infection In our study, the rate of 54.

 8. ۲۷۳ more positive outlook on life Kaplan and Kaplan, The Experience of Nature cialis for sale online Milton wdDmIcrgSgISFgdJqt 6 18 2022

 9. Enrique HernГЎndez GarcГ­a, Tamara Rosenbaum, in Current Topics in Membranes, 2014 buy cialis canadian

 10. Each artist will be stepping into the spotlight as a solo singer; backed by an incredible soul revival house band, performing a song picked exclusively for the event by Linda, who herself, has been a storied singer for over 60 years tamoxifen gynecomastia Introduction The degree of cortical hypoperfusion following carotid steno occlusion depends on the dynamic compensation from the collateral circulation

 11. lasix for swelling Precast NuPAGE Bis Tris gels and the crosslinker dithiobis succinimidyl propionate were from Thermo Fisher Scientific Waltham, MA

 12. It is important to note that these symptoms may not always mean you have leukemia enclomiphene vs clomiphene

 13. order priligy online uk Stiripentol CYP1A2 CYP3A4 inducer and inhibitor may increase or decrease terbinafine CYP1A2 CYP3A4 substrate levels

 14. lasix brand name I served him for ten years, and he never said Uff an expression of disgust to me

 15. how to buy cialis Normally, the MAP falls within the range of 70 110 mm Hg

 16. The mechanisms by which thyroid hormones exert their physiologic actions are not completely understood, but it is thought that their principal effects are exerted through control of DNA transcription and protein synthesis propecia medication

 17. is there a generic cialis available Fisher B, Redmond C, Wickerham L, et al Systemic therapy in patientswith node negative breast cancer A commentary based on two National SurgicalAdjuvant Breast and Bowel Project NSABP clinical trials

 18. All patients 100 died in the intensive care unit within 1 month after trauma best price cialis 20mg A strong core helps with everyday activities, from tying your shoes to walking upstairs

 19. Ex vivo optical images of tumor masses and organs at 48 h; C azithromycin vs amoxicillin

 20. It didn t help that the food was monotonous and my tastes perverse azithromycin price Notably an occlusive dressing placed over the area of application will increase the amount of local damage

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

آژانس دیجیتال مارکتینگ لوبیا